Dergi Yazım Kuralları

  • ANESTEZİ DERGİSİ Tüm Pdf

ANESTEZİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Anestezi Dergisi / Journal of Anesthesia (JARSS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD/ARSS) 'nin resmi bilimsel yayın organıdır. Dili Türkçe ve İngilizcedir, Üç ayda bir yılda 4 sayı olarak yayınlanır.

Yoğun bakım, ağrı ve ilgili konuların temel bilimleri dahil Anesteziyolojinin her alanında hakemli deneysel ve klinik çalışmaları, olgu sunumlarını, editöre mektupları ve bilimsel konferans bildirilerini ve konusunda deneyimli yazarlara hazırlatılan derlemeleri yayınlar. Bildiri olarak sunulmuş ya da özet biçiminde yayınlanmış yazılar geniş sunumu ile kabul edilir. Ancak daha önce sunulduğu veya yayımlandığı not olarak belirtilmelidir.

 Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Anestezi Dergisi / Journal of Anesthesia (JARSS) , Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing  ilkelerini benimsemiştir

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite  bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında editör  önceden bilgilendirilmelidir

Anestezi Dergisi’ne  gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Gönderilecek her makale alanlarında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin hızla yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada editörler tarafından her türlü çaba gösterilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde son karar yetkisi  Editör’dedir

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Etik kurul raporunun kopyası makale ile birlikte gönderilecektir.

Hasta onamları, Etik Kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan onam alınması gerekmektedir. Dergi gerekirse çalışmaya katılan hastaların onam formlarını yazardan isteyebilir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla  Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurularak makale ile birlikte gönderilmelidir.

Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yer alan resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.Yazarlar makalelerinin telif haklarını Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği’ne devretmeyi kabul ederler. Yayın Hakkı Devir Formu makale ile birlikte gönderilmelidir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Editör, Yardımcı Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

 

MAKALE HAZIRLAMA

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals  ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

 Dergide yayımlanması istenen Türkçe yazılar, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yeni Yazım Kuralları’na uygun olmalıdır. Teknik terimler Türk Tıp Terminolojisi’nde kullanılan şekli, metinde adı geçen ilaçlar ise farmakolojik adlarıyla Türkçe olarak yazılmalıdır.

Makaleler sadece derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilmelidir.

Metinler, tablolar ve resimler sisteme ayrı ayrı, ilgili bölümlerden yüklenmelidir. Yüklenen dosyalarda yazarlara dair hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazar, iletişim ve kurum bilgileri sistemde ayrıca alınıp kaydedilmektedir. Makale ile birlikte sisteme Etik Kurul Raporu Yayın Hakkı Devir Formu, ve Potansiyel Çıkar Çatışması Formu yazarlar tarafından doldurularak ilgili bölümlerden yüklenmelidir. Bu formlara Derginin web sayfasından ulaşılabilinir.

Özet ve Anahtar kelimeler

Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin özeti olmalıdır .Türkçe ve İngilizce özetler; Amaç (Objective), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Sonuç (Conclusion) başlıkları altında yapılandırılmış şekilde ayrı paragraflar halinde ve en fazla 200 kelime olacak şekilde sunulmalıdır. İngilizce özet Türkçe ile aynı olmalı, İngilizce başlık da eklenmelidir.
Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en fazla 5 adet ve "Index Medicus Subject Headings (MeSH)" e uygun olarak hazırlanmalıdır.

Metin

Özgün Araştırma: Ana metin  Giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, teşekkür (istenirse), kaynaklar, tablolar ve şekiller şeklinde düzenlenmelidir.İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmadır. Birimleri yazarken (.) ya da (/) yazımından kaçınılmalıdır (mg kg-1, µg kg-1, mL, mL kg-1, mL kg-1 sa-1, mL kg-1 dk-1, L dk-1 m-2, mmHg vb.).

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir.

Olgu Sunumu:  Olgu(ların) sunumları için  Giriş, olgu(ların) sunumu, tartışma, kaynaklar (ve varsa tablo, şekil, resim), şeklinde düzenlenmelidir.
Editöre Mektup:  Editöre; dergide yayımlanan metinlerle veya mesleki konularla ilgili olarak 750 kelimeyi aşmayan ve 5 (beş) kaynak ile 1 (bir) tablo veya şekil içerecek şekilde mektup yazılabilir. Ayrıca bilimsel araştırma niteliği taşıyan ancak az veriye sahip orjinal çalışmalar, ön bulgular ve teknik detaylar da yayımlanabilir. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Editör bu mektubu yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.
 Bilimsel Özet:

  Meslektaşlarımızın uluslararası dergilerde (TÜBİTAK’ın belirlediği A ve B Grubu dergiler) yayımlanan bilimsel makalelerin duyurulması için özetleri ayımlanabilir. Bu amaçla; yazının fotokopisi ve “Abstract”ın Türkçe çevirisi dergiye gönderilmelidir.

 

Tablo ve şekiller

Tablolar ve şekiller ana metinde kaynaklardan sonra ayrı sayfalarda eklenmeli ve ana metinde geçiş sırasına uygun numaralandırılmalıdır (tabloların sırası romen rakamıyla, şekillerin sırası arabik rakamlarla). Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır.  Başka bir yayından alıntı yapılmış ise tablo ve şekiller için de mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar JPEG formatında  ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir. Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Kaynakların düzenlenmesi:

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir.  Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak seçiminde Türkçe kaynaklardan da yararlanmaya özen gösterilmelidir.Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde ilk geçtikleri sıraya göre parantez içinde numaralandırılır (kaynaklar sıra ile gelmiyorsa “,” ile, eğer ikiden fazla ve birbirini izleyen sayılar ise parantez içindeki ilk sayı ile son sayı arasına “ - “ işareti konulur. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Süreli yayınlar için

Kaynak yazılımında; sıra ile yazar soyadı ve adlarının baş harfleri (yazar sayısı altı adet veya altıdan az ise tüm yazarlar, eğer altı adetten fazla ise ilk üç yazar yazıldıktan sonra; “ve ark.” eklenir), makalenin adı, varsa Index Medicus’a göre kısaltılmış dergi adı, yayın yılı, volüm sayısı, yazının başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılır.

Örnek; Brown BR, Gandolphi A. Adverse effects of volatile anaesthetics. Br J Anaesth 1987; 59:14-19. 

Kitaplar için
a) Tek yazarlı ise. Sıra ile yazar soyadı ve adı, kitap ismi, basımevinin bulunduğu şehir, yayınevi, baskı yılı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaraları kısaltmadan yazılır (Türkçe çeviriler için örneğe bakınız).

Yabancı, Türkçe ve çeviri kitap için örnekler
Moore DC. Regional Block. Springfield-Illions, Charles C. Thomas 1979; 155-172.
Esener Z. Klinik Anestezi. İstanbul, Çiftbay Matbaası 1991; 267-275.
Pilbeam SP. Mekanik Ventilasyon: Fizyolojik ve Klinik Uygulamalar. Çeviri: Çelik M, Besler MP, Helvacı A, Yalman A, Orhon ZM, Yaycı F. İstanbul, Logos 1999; 291-304.

  1. b) Çok yazarlı ise. Sıra ile bölümü yazan yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve ad(lar)ı, bölümün adı, editör(lerin)ün soyad ve ad(lar)ı, kitabın ismi, basımevinin bulunduğu şehir, yayınevi, basım yılı, yazının başlangıç ile bitiş sayfa numaraları yazılır (Türkçe çeviriler için örneğe bakınız).

Yabancı, Türkçe ve çeviri kitap için örnekler
Hull CJ. Opioid infusion for the management of postoperative pain. In: Smith G, Covino BG, (eds.) Acute Pain, London, Butterwoths 1985; 155-179.
Saygın B. Sıvı replasmanı. (ed.) Çuhruk H, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ders Kitabı. Ankara, Öncü Limited 1995; 59-73.
Kupeli I. Diabet ve Anestezi. Çeviri: Elar Z. In: Snow JC, (ed.) Anestezi El Kitabı, Çeviri Editörü: Elar Z, İzmir, Güven Kitabevi 1986; 315-324

Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar:

 Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 1997.

Erken Çevrimiçi Yayın: 

Ali A, Cangir CC, Ersoy A, Turgut N. A Hospital Employee with Acinetobacter Tonsillitis Linked to Intensive Care Unit. Turk J Anaesth Reanim 2013 Aug 41. doi: 10.5152/TJAR.2013.23. [Epub ahead of print].

Elektronik formatta yayınlanan yazı: 

Margolis PA, Stevens R, Bordley WC, Stuart J. From concept to application: the impact of a community-wide intervention to improve the delivery of preventive services to children. Pediatrics [online serial] 2001; 108:e42. 
http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/108/3/e42. [Accessed 20 September 2001

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir.Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

 

 

 

 

 

Author Guidelines

Anestezi Dergisi / Journal of Anesthesia  (JARSS) is an official scientific  journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists Society (ARUD/ARSS)  Its language is Turkish and English. It is published quarterly as 4 issues every year.

It publishes peer-reviewed experimental  and clinical studies in all aspects of anesthesiology including intensive care , pain and subjects  related  to their basic science , case reports, letters to the Editor, scientific conference proceedings and reviews.

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) , World Association of Medical Editors (WAME) , Council of Science Editors (CSE) , Committee on Publication Ethics (COPE) , European Association of Science Editors (EASE) , and National Information Standards Organization (NISO). Anestezi Dergisi/Journal of Anesthesia (JARSS) The journal is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing 

Originality and high scientific quality, are the most important criteria for a manuscript to be accepted for publication. Manuscripts submitted for evaluation should not have been previously presented or already published in an electronic or printed medium. The journal should be informed of manuscripts that have been submitted to another journal for evaluation and rejected for publication.

Manuscripts submitted to the journal will go through a double-blind peer-review process. Each submission will be reviewed by at least two peer reviewers who are experts in their field. And every effort will be made by the Editors to expedite the review process in order to ensure rapid publication of papers. The Editor in Chief is the final authority in the decision-making process for all submissions.

An approval of research protocols by the Ethics Committee in accordance with World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”is required for experimental, clinical, and drug studies and for some case reports. A copy of the ethics committee report will be sent with the article.

Information on patient consent, the name of the ethics committee, and the ethics committee approval number should also be stated in the Materials and Methods section of the manuscript. It is the authors’ responsibility to carefully protect the patients’ anonymity. For photographs that may reveal the identity of the patients, releases signed by the patient should be enclosed. If necessary, the journal may ask for  consent forms of the patients participating in the study.

In the event of alleged or suspected research misconduct, e.g., plagiarism, citation manipulation, and data falsification/fabrication, the Editorial Board will follow and act in accordance with COPE  guidelines.

Any financial grants or other support received for a submitted study from individuals or institutions should be disclosed to the Editorial Board. To disclose a potential conflict of interest, the  Potential Conflict of Interest Disclosure Form should be filled in and submitted by all contributing authors

When using previously published content, including figures, tables, or any other material in both print and electronic formats, authors must obtain permission from the copyright holder. Legal, financial and criminal liabilities in this regard belong to the author(s). Authors accept to assign the copyright of their manuscript to the Anesthesiology and Reanimation Specialists Society. The Copyright Transfer Form should be sent with the article.

Statements or opinions expressed in the manuscripts published in the journal reflect the views of the author(s). The editors, the editorial board, and the publisher disclaim any responsibility or liability for such materials. The final responsibility in regard to the published content rests with the authors.

MANUSCRIPT PREPARATION

The manuscripts should be prepared in accordance with ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals  Authors are required to prepare manuscripts in accordance with the CONSORT guidelines for randomized research studies, STROBE guidelines for observational original research studies, STARD guidelines for studies on diagnostic accuracy, PRISMA guidelines for systematic reviews and meta-analysis, ARRIVE guidelines for experimental animal studies, and TREND guidelines for non-randomized public behavior.

Manuscripts can only be submitted through the journal’s online manuscript submission and evaluation system.

Texts, tables and images should be loaded separately from the relevant sections of the system. The uploaded files should have no information about the authors. Author, communication and institutional information are also recorded in the system. Authors are required to submit  Ethics Committee Report , Copyright Transfer Form and Potential Conflict of Interest Disclosure Form  with the manuscript. These forms are available for download at the journal's web site.

Abstract and Keywords:: An abstract should be submitted with all submissions except for Letters to the Editor. The Turkish and English abstract of original articles should be structured with subheadings (Objective, Methods, Results, and Conclusion). English title should be added.

 Each submission must be accompanied by a maximum of five keywords for subject indexing at the end of the abstract. The keywords should be selected from the National Library of Medicine, Medical Subject Headings database.  

 

Text

Original Articles:  The main text of original articles should be structured with Introduction, Methods, Results, Discussion, and Conclusion subheadings. 

Information on statistical analyses should be provided with a separate subheading under the Materials and Methods section and the statistical software that was used during the process must be specified.
Units should be prepared in accordance with the International System of Units (SI); also, (.), (/), or (·) should be avoided when writing out units (e.g., write mg kg-1, µg kg-1, mL, mL kg-1, mL kg-1 sa-1, mL kg-1 dk-1, L dk-1 m-2, mmHg, etc.)

Review Articles: Reviews prepared by authors who have extensive knowledge on a particular field and whose scientific background has been translated into a high volume of publications with a high citation potential are welcomed. These authors may even be invited by the journal.

 

Case Reports:  The text should include Introduction, Case Presentation, Discussion, and Conclusion subheadings.

Letters to the Editor: This type of manuscript discusses important parts, overlooked aspects, or lacking parts of a previously published article. Articles on subjects within the scope of the journal that might attract the readers’ attention, particularly educative cases, may also be submitted in the form of a “Letter to the Editor.”  The letter may not exceed 750 words and may include 5 (five) references and 1 (one) table or figure. The text should be unstructured. The manuscript that is being commented on must be properly cited within this manuscript. The editor is free to publish this letter.

 

Tables and Figures
Tables should be included in the main document, presented after the reference list, and they should be numbered consecutively in the order they are referred to within the main text. A descriptive title must be placed above the tables. Abbreviations used in the tables should be defined below the tables by footnotes (even if they are defined within the main text. If they have been quoted from another publication, tables and figures must also be cited .

Figures and Figure Legends
Figures, graphics, and photographs should be submitted as separate  files in JPEG format  through the submission system. Thick and thin arrows, arrowheads, stars, asterisks, and similar marks can be used on the images to support figure legends. The minimum resolution of each submitted figure should be 300 DPI. To prevent delays in the evaluation process, all submitted figures should be clear in resolution and large in size (minimum dimensions: 100 × 100 mm). Figure legends should be listed at the end of the main document.

All acronyms and abbreviations used in the manuscript should be defined at first use, both in the abstract and in the main text. The abbreviation should be provided in parentheses following the definition. When a drug, product, hardware, or software program is mentioned within the main text, product information, including the name of the product, the producer of the product, and city and the country of the company (including the state if in USA), should be provided in parentheses . All references, tables, and figures should be referred to within the main text, and they should be numbered consecutively in the order they are referred to within the main text.

References
While citing publications, preference should be given to the latest, most up-to-date publications. Authors are responsible for the accuracy of references. Journal titles should be abbreviated in accordance with the journal abbreviations in Index Medicus/ MEDLINE/PubMed. In the main text of the manuscript, references should be cited using Arabic numbers in parentheses. If the references are not consecutive references are seperated by "-" sign , if they are more than double and consecutive numbers the "-" sign is placed between the first number and the last number in brackets.  The reference styles for different types of publications are presented in the following examples.

 

 If an ahead-of-print publication is cited, the DOI number should be provided. In the main text of the manuscript, references should be cited using Arabic numbers in parentheses.

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir.  Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak seçiminde Türkçe kaynaklardan da yararlanmaya özen gösterilmelidir.Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde ilk geçtikleri sıraya göre parantez içinde numaralandırılır (kaynaklar sıra ile gelmiyorsa “,” ile, eğer ikiden fazla ve birbirini izleyen sayılar ise parantez içindeki ilk sayı ile son sayı arasına “ - “ işareti konulur. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

 

Journal Article: When there are six or fewer authors, all authors should be listed. If there are seven or more authors, the first three authors should be listed followed by “et al.”

Brown BR, Gandolphi A. Adverse effects of volatile anaesthetics. Br J Anaesth 1987; 59:14-19.

 

Books

 

  1. a) Books with a Single Author The order includes the author's surname and name, the name of the book, the city where the printing house is located, the publisher, the year of printing, and the beginning and ending page numbers

 

Moore DC. Regional Block. Springfield-Illions, Charles C. Thomas 1979; 155-172.
Esener Z. Klinik Anestezi. İstanbul, Çiftbay Matbaası 1991; 267-275.
Pilbeam SP. Mekanik Ventilasyon: Fizyolojik ve Klinik Uygulamalar. Çeviri: Çelik M, Besler MP, Helvacı A, Yalman A, Orhon ZM, Yaycı F. İstanbul, Logos 1999; 291-304.

  1. b) Books with multiple authers . The order includes the section author's surname and name, title of the section, editors surname and names, the name of the book,the city where the printing house is located, the publisher, the year of printing, and the beginning and ending page numbers.


Hull CJ. Opioid infusion for the management of postoperative pain. In: Smith G, Covino BG, (eds.) Acute Pain, London, Butterwoths 1985; 155-179.
Saygın B. Sıvı replasmanı. (ed.) Çuhruk H, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ders Kitabı. Ankara, Öncü Limited 1995; 59-73.
Kupeli I. Diabet ve Anestezi. Çeviri: Elar Z. In: Snow JC, (ed.) Anestezi El Kitabı, Çeviri Editörü: Elar Z, İzmir, Güven Kitabevi 1986; 315-324

Manuscripts Accepted for Publication, Not Published Yet:

 Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 1997.

Epub Ahead of Print Articles:

Ali A, Cangir CC, Ersoy A, Turgut N. A Hospital Employee with Acinetobacter Tonsillitis Linked to Intensive Care Unit. Turk J Anaesth Reanim 2013 Aug 41. doi: 10.5152/TJAR.2013.23. [Epub ahead of print].

Manuscripts Published in Electronic Format

Margolis PA, Stevens R, Bordley WC, Stuart J. From concept to application: the impact of a community-wide intervention to improve the delivery of preventive services to children. Pediatrics [online serial] 2001; 108:e42. 
http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/108/3/e42. [Accessed 20 September 2001

When submitting a revised version of a paper, the author must submit a detailed “Response to the reviewers” that states point by point how each issue raised by the reviewers has been covered and where it can be found (each reviewer's comment, followed by the author’s reply and line numbers where the changes have been made) as well as an annotated copy of the main document. Revised manuscripts must be submitted within 30 days from the date of the decision letter.

Once the publication process of a manuscript is completed, it is published online on the journal’s webpage as an ahead-of-print publication before it is included in its scheduled issue. A PDF proof of the accepted manuscript is sent to the corresponding author and their publication approval is requested within 2 days of their receipt of the proof.

Save